Documentatie

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

 • Cerere-tip de inregistrare;Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009    Prestatorul de servicii funerare depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:a) cerere conform modelului prevăzut la art. 46 lit. a);
  b) copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;
  c) dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
  d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;
  e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
  f) dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;
  g) fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;
  h) autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;
  i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară
  ( 300 lei – se achita la casieria DSP Prahova) ;
  j) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  k) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
  Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.Autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)Pentru situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/    Administratorul cimitirului depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti următoarele documente:
  a) cerere semnată de administratorul cimitirului, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. e);
  b) memoriu tehnic care va cuprinde:
  – capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;
  – sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;
  – dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);
  – planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;
  c) certificatul de urbanism;
  d) regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;
  e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
  f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.Autorizarea sanitară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)
  Administratorul crematoriului uman depune la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
  a) cerere semnată de administratorul crematoriului uman, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. f);
  b) memoriu tehnic care să cuprindă detalii constructive ale crematoriului;
  c) documentaţia de urbanism;
  d) autorizaţia de construcţie;
  e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
  f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
  g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
  Activităţile de verificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare.ANEXA 2

  Specificaţii tehnice pentru autovehiculele societăţilor de servicii funerare

  1. Autovehiculul pentru asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va îndeplini următoarele condiţii:
  a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;
  b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;
  d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;
  e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului manipulant şi partea destinată pregătirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12 mc;
  f) spaţiul interior este dotat cu: targă de recuperare, masă/platformă din inox pentru pregătirea corpului, sertare pentru instrumentar cu închidere etanşă, recipiente/spaţiu pentru deşeurile provenite din manopera de îmbălsămare asimilabile deşeurilor periculoase, rezervor de apă cu capacitate minimă de 25 litri, prevăzut cu robinet, rezervor de colectare a apelor reziduale cu capacitate minimă de 50 litri;
  g) spaţiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificaţiilor producătorului;
  h) instalaţie de climatizare;
  i) asigură nivelul 2 de biosecuritate.
  2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsufleţit spre locul de înhumare va îndeplini următoarele cerinţe:
  a) habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm;
  b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;
  d) spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi dezinfectate;
  e) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului şi cel destinat pasagerilor din faţă.

  3. Autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre şi transport internaţional:
  a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;
  b) este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;
  d) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm;
  e) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;
  f) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;
  g) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă;
  h) agregate frigorifice pentru transportul pe distanţe lungi;
  i) autovehiculul va fi dezinfectat periodic.

   

Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a cabinetelor
medicale individuale particulare

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificat de avizare a cabinetului de la
  Colegiul Medicilor Prahova/Colegiul Medicilor Dentisti Prahova;
 • Certificate de membru al C.M. / C.M.D.
  pentru medicii care lucreaza in cabinet – vizate la zi;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza cabinetul;
 • Dovada indeplinirii conditiilor minime de
  spatiu si circuite functionale, in concordanta cu serviciile
  medicale furnizate, pe specialitati.
 • Autorizatie sanitara de functionare;

Documentatia necesara inregistrarii cabinetelor de practica individuale
in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Cerere-tip de inregistrare;

 • Certificate de membru ale unei organizatii
  profesionale pentru titular si pentru cadrele sanitare care mai
  lucreaza in cabinet; autorizatie de libera practica – daca e cazul;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza cabinetul/laboratorul;
 • Autorizatie sanitara de functionare;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt.
  activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in
  functiune a dispozitivelor medicale, in cazul serviciilor conexe
  efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si
  de aparatura medicala.

Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic pentru unitatile
medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.)

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate SAU Certificat
  constatator (eliberat de C.C.I. in baza declaratiei pe proprie
  raspundere);
 • Certificat de avizare a societatii/punctelor
  de lucru (de la Colegiul Medicilor);
 • Certificate de membru al C.M. (C.M.D.) pt.
  medici si Autorizatii de libera practica pentru cadrele medii care
  lucreaza in societate/puncte de lucru;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza societatea si/sau punctele de lucru;
 • Certificat de cod unic;
 • Acte constitutive pt. societate si/sau
  puncte de lucru (hotarare judecatoreasca de infiintare, statut,
  contract, acte aditionale – inregistrate la R.C. etc.);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care
  sa reiasa ca societatea/punctele de lucru au – ca obiect UNIC de
  activitate – furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati
  conexe (coduri CAEN : 8621, 8622, 8623, 8690…);
 • Documente justificative care sa ateste ca
  administratorul societatii este medic sau ca, sunt medici cel putin
  1/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie.
 • Autorizatie sanitara de functionare;

Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a unitatilor
medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.) care desfasoara activitati conexe

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate sau Certificat
  constatator (eliberat de R.C. in urma declaratiei pe proprie
  raspundere) pt. sediu/punct de lucru;
 • Autorizatii de libera practica pt. tot
  personalul sanitar care lucreaza in societate (vizate la zi);
  Certificate de membru al unei organizatii profesionale;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in
  care functioneaza societatea/punctul de lucru;
 • Certificat de inregistrare / cod unic (de la
  Registrul Comertului);
 • Acte constitutive ale societatii (statut,
  contract, acte aditionale inregistrate la Registrul Comertului etc.
  + hotarare judecatoreasca);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care
  sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea
  de servicii medicale conexe;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt.
  activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in
  functiune a dispozitivelor medicale (DOAR in cazul serviciilor
  conexe efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze
  auditive si de aparatura medicala).
 • Autorizatie sanitara de functionare;

Documentatia necesara pentru Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe
propria raspundere

 • TAXA PENTRU AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE
  CARE SE ACHITA LA PRIMARIA LOCALA
 • Cererea de autorizare formular tipizat(*) ;
 • Declaratia pe propria raspundere semnata,
  dupa caz, de managerul unitatii/administrator si/sau titularul
  activitatii, conform modelului anexat

Termenul pentru eliberarea autorizatiei
sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
este de maximum 20 de zile lucratoare.

Documentatia necesara pentru Autorizarea sanitara in baza referatului de
evaluare conform OMS 1030/2009 si OMS 251/2012

 • TAXA PENTRU AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE
  CARE SE ACHITA LA PRIMARIA LOCALA
 • CERERE TIP ORIGINAL – SE RIDICA DE LA
  BIROUL DE AVIZARI SAU DE PE SITE-UL DSP PRAHOVA MEMORIU TEHNIC
  DESCRIPTIV IN ORIGINAL, SEMNAT SI STAMPILAT
 • PLAN DE SITUATIE CU INCADRAREA IN ZONA –
  IN COPIE
 • SCHITE CU DETALII DE STRUCTURA FUNCTIONALA
  SI DOTARI SPECIFICE PROFILULUI DE ACTIVITATE – COPIE
 • ACTUL DE INFIINTARE AL SOLICITANTULUI –
  PT. SOCIETATI (CERTIFICAT INMATRICULARE, CERTIFICAT CONSTATATOR) –
  IN COPIE
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND DETINEREA LEGALA
  A SPATIULUI – IN COPIE
 • CHITANTA DE PLATA A TARIFULUI DE
  AUTORIZARE : 500 LEI IN COPIE
  Taxa ASF se achita la casieria DSP Ph.

ALTE DOCUMENTE CONFORM LEGISLATIEI SANITARE IN
VIGOARE IN COPIE :

 

 • TABEL CU PERSONALUL MEDICAL INCADRAT : NUME SI PRENUME,
  SPECIALITATEA : IN 2 EXEMPLARE, SEMNAT SI STAMPILAT
 • AVIZ LIBERA PRACTICA –ASISTENTA
 • CERTIFICAT DE MEMBRU LA COLEGIUL MEDICILOR PT. MEDIC, VIZAT
  ANUAL
 • CERTIFICATUL DE AVIZARE AL CABINETULUI LA COLEGIUL MEDICILOR
  VIZAT PE ANUL IN CURS – COPIE
 • CONTRACT DESEURI MEDICALE
 • ULTIMA VERIFICARE A APARATURII DE STERILIZARE

 

 • ASF ORIGINAL /NOTIFICAREA DE CERTIFICARE A CONFORMITATII IN
  ORIGINAL (DACA ESTE CAZUL)

Documentatia necesara pentru Certificarea conformitatii

 • Cererere tip(*) (se ridica de la biroul de avizari sau de pe site-ul dsp
  prahova)
 • Memoriu tehnic descriptiv semnat si stampilat (de pe site-ul dsp
  prahova)
 • Plan de situatie cu incadrarea in zona – copie
 • Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice
  profilului de activitate – copie
 • Actul de infiintare al solicitantului (certificat inmatriculare
  +certificat constatator) -copii
 • Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului – copie
 • Chitanta de plata a tarifului de certificare a conformitatii : 400 lei
  (se achita la casieria dsp ph)

Pe toate copiile se va specifica “conform cu originalul” / semnatura
+ stampila societatii

Alte documente conform legislatiei sanitare in vigoare :
Se solicita la controlul in teren de catre reprezentantii dsp prahova /
sau se depun la dosar
Fise aptitudine (control medical periodic) ; cursuri igiena, etc.

Solutionarea cererilor de certificare a conformitatii se va face in
20 de zile lucratoare de la inregistrarea acestora.

Program cu publicul : luni-joi : 8.30.-12.00

Documentatia necesara pentru Asistenta
de specialitate de sanatate publica

 • Cerere, conform modelului(*);
 • Certificat de urbanism;
 • Schita de amplasare in zona, cu mentionarea
  vecinatatilor imediate, dupa caz;
 • Proiectul obiectivului din care sa reiasa
  circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele
  acestora, dupa caz;
 • Memoriul tehnic privind descrierea
  obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura
  in acesta, dupa caz;
 • Dovada achitarii tarifului de asistenta de
  specialitate de sanatate publica , ( 400 lei , se achita la DSP PH)

Solutionarea cererilor pentru asistenta de
specialitate de sanatate publica se va face in maximum 20 de zile
lucratoare de la inregistrarea acestora.

Puteti vizualiza / downloada:

 Formulare (download)