DSP Prahova > E-Info > Documentatii necesare avizarii/inregistrarii

  Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a cabinetelor medicale individuale tip comodat/concesiune

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificat de avizare a cabinetului de la Colegiul Medicilor Prahova/Colegiul Medicilor Dentisti Prahova;
 • Certificate de membru al C.M. / C.M.D. pentru medicii care lucreaza in cabinet;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza cabinetul (contract de comodat + adeverinta de conformitate + liste de inventar);
 • Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale, in concordanta cu serviciile medicale furnizate, pe specialitati.
 • Autorizatie sanitara de functionare;

  Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a cabinetelor medicale individuale particulare

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificat de avizare a cabinetului de la Colegiul Medicilor Prahova/Colegiul Medicilor Dentisti Prahova;
 • Certificate de membru al C.M. / C.M.D. pentru medicii care lucreaza in cabinet - vizate la zi;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza cabinetul;
 • Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale, in concordanta cu serviciile medicale furnizate, pe specialitati.
 • Autorizatie sanitara de functionare;

  Documentatia necesara inregistrarii cabinetelor de practica individuale in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificate de membru ale unei organizatii profesionale pentru titular si pentru cadrele sanitare care mai lucreaza in cabinet; autorizatie de libera practica - daca e cazul;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza cabinetul/laboratorul;
 • Autorizatie sanitara de functionare;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt. activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale, in cazul serviciilor conexe efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si de aparatura medicala.

  Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic pentru unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.)

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate SAU Certificat constatator (eliberat de C.C.I. in baza declaratiei pe proprie raspundere);
 • Certificat de avizare a societatii/punctelor de lucru (de la Colegiul Medicilor);
 • Certificate de membru al C.M. (C.M.D.) pt. medici si Autorizatii de libera practica pentru cadrele medii care lucreaza in societate/puncte de lucru;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza societatea si/sau punctele de lucru;
 • Certificat de cod unic;
 • Acte constitutive pt. societate si/sau puncte de lucru (hotarare judecatoreasca de infiintare, statut, contract, acte aditionale - inregistrate la R.C. etc.);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care sa reiasa ca societatea/punctele de lucru au - ca obiect UNIC de activitate - furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe (coduri CAEN : 8621, 8622, 8623, 8690…);
 • Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii este medic sau ca, sunt medici cel putin 1/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie.
 • Autorizatie sanitara de functionare;

  Documentatia necesara inregistrarii in Registrul Unic a unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica (S.R.L., S.N.C.) care desfasoara activitati conexe

 • Cerere-tip de inregistrare;
 • Certificare de conformitate sau Certificat constatator (eliberat de R.C. in urma declaratiei pe proprie raspundere) pt. sediu/punct de lucru;
 • Autorizatii de libera practica pt. tot personalul sanitar care lucreaza in societate (vizate la zi); Certificate de membru al unei organizatii profesionale;
 • Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza societatea/punctul de lucru;
 • Certificat de inregistrare / cod unic (de la Registrul Comertului);
 • Acte constitutive ale societatii (statut, contract, acte aditionale inregistrate la Registrul Comertului etc. + hotarare judecatoreasca);
 • Dovada de la Registrul Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale conexe;
 • Avizul structurii de specialitate a M.S. pt. activitatea de fabricare, reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale (DOAR in cazul serviciilor conexe efectuate de tehnicieni de proteze si orteze, de proteze auditive si de aparatura medicala).
 • Autorizatie sanitara de functionare;

  Documentatia necesara pentru Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere

 • TAXA PENTRU AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE CARE SE ACHITA LA PRIMARIA LOCALA
 • Cererea de autorizare formular tipizat(*) ;
 • Declaratia pe propria raspundere semnata, dupa caz, de managerul unitatii/administrator si/sau titularul activitatii, conform modelului anexat

Termenul pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
este de maximum 20 de zile lucratoare.

  Documentatia necesara pentru Autorizarea sanitara in baza referatului de evaluare conform OMS 1030/2009 si OMS 251/2012

 • TAXA PENTRU AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE CARE SE ACHITA LA PRIMARIA LOCALA
 • CERERE TIP ORIGINAL - SE RIDICA DE LA BIROUL DE AVIZARI SAU DE PE SITE-UL DSP PRAHOVA MEMORIU TEHNIC DESCRIPTIV IN ORIGINAL, SEMNAT SI STAMPILAT
 • PLAN DE SITUATIE CU INCADRAREA IN ZONA - IN COPIE
 • SCHITE CU DETALII DE STRUCTURA FUNCTIONALA SI DOTARI SPECIFICE PROFILULUI DE ACTIVITATE - COPIE
 • ACTUL DE INFIINTARE AL SOLICITANTULUI – PT. SOCIETATI (CERTIFICAT INMATRICULARE, CERTIFICAT CONSTATATOR) - IN COPIE
 • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND DETINEREA LEGALA A SPATIULUI - IN COPIE
 • CHITANTA DE PLATA A TARIFULUI DE AUTORIZARE : 300 LEI IN COPIE
  Taxa ASF se achita la casieria DSP Ph.

ALTE DOCUMENTE CONFORM LEGISLATIEI SANITARE IN VIGOARE IN COPIE :

 • TABEL CU PERSONALUL MEDICAL INCADRAT : NUME SI PRENUME, SPECIALITATEA : IN 2 EXEMPLARE, SEMNAT SI STAMPILAT
 • AVIZ LIBERA PRACTICA –ASISTENTA
 • CERTIFICAT DE MEMBRU LA COLEGIUL MEDICILOR PT. MEDIC, VIZAT ANUAL
 • CERTIFICATUL DE AVIZARE AL CABINETULUI LA COLEGIUL MEDICILOR VIZAT PE ANUL IN CURS - COPIE
 • CONTRACT DESEURI MEDICALE
 • ULTIMA VERIFICARE A APARATURII DE STERILIZARE
 • ASF ORIGINAL /NOTIFICAREA DE CERTIFICARE A CONFORMITATII IN ORIGINAL (DACA ESTE CAZUL)

  Documentatia necesara pentru Certificarea conformitatii

 • Cererere tip(*) (se ridica de la biroul de avizari sau de pe site-ul dsp prahova)
 • Memoriu tehnic descriptiv semnat si stampilat (de pe site-ul dsp prahova)
 • Plan de situatie cu incadrarea in zona - copie
 • Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate - copie
 • Actul de infiintare al solicitantului (certificat inmatriculare +certificat constatator) -copii
 • Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului - copie
 • Chitanta de plata a tarifului de certificare a conformitatii : 200 lei (se achita la casieria dsp ph)

Pe toate copiile se va specifica “conform cu originalul” / semnatura + stampila societatii

Alte documente conform legislatiei sanitare in vigoare :
Se solicita la controlul in teren de catre reprezentantii dsp prahova / sau se depun la dosar
Fise aptitudine (control medical periodic) ; cursuri igiena, etc.

Solutionarea cererilor de certificare a conformitatii se va face in 20 de zile lucratoare de la inregistrarea acestora.

Program cu publicul : luni-joi : 8.30.-12.00

  Documentatia necesara pentru Asistenta de specialitate de sanatate publica

 • Cerere, conform modelului(*);
 • Certificat de urbanism;
 • Schita de amplasare in zona, cu mentionarea vecinatatilor imediate, dupa caz;
 • Proiectul obiectivului din care sa reiasa circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, dupa caz;
 • Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, dupa caz;
 • Dovada achitarii tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica , ( 200 lei , se achita la DSP PH)

Solutionarea cererilor pentru asistenta de specialitate de sanatate publica se va face in maximum 20 de zile lucratoare de la inregistrarea acestora.

  Puteti vizualiza / downloada: